Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Mieszkanie dla Młodych. Gdzie wziąć kredyt, by dostać dofinansowanie?

 

Już od 1 stycznia 2015 roku kto będzie chciał skorzystać z programu Mieszkanie dla młodych będzie musiał wyłożyć ze swojej kieszeni pieniądze na wkład własny. Od nowego roku bowiem na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego minimalna kwota wkładu własnego, jaką trzeba będzie dysponować przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny to 10% i pomimo pomocy państwa z programu pomocowego Mieszkanie dla młodych nie uda się pokryć tej kwoty.

Jak jest dziś? Do końca 2014 roku wysokość wymaganego wkładu własnego wynosi 5% i pieniądze, które daje młodym państwo starcza z nawiązką na wymagany wkład własny.

 

Zacznijmy może od tego, o co chodzi z dopłatami dla młodych …

Tak w skrócie program Mieszkanie dla młodych to pomoc państwa młodym ludziom, którzy nie ukończyli 35 lat, w nabyciu ich pierwszego mieszkania. Program ten jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) i instytucjami kredytującymi. Pomoc ze środków budżetu państwa jest przeznaczona na dofinansowanie wkładu własnego a także dodatkowego wsparcia finansowego w formie spłaty części kredytu hipotecznego.

[Na potrzeby artykułu będę używać pojęcia „mieszkanie” w znaczeniu lokal mieszkalny i dom jednorodzinny, co jest również zgodne z definicją w Ustawie*]

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

  1. Osoba, która nie ukończyła 35 lat do końca roku, w którym złożyła wniosek o dofinansowanie wkładu własnego. W przypadku małżeństw granica wieku dotyczy młodszego małżonka.
  2. Osoba, która do dnia nabycia mieszkania:

– nie była właścicielem lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

– nie przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

– nie była właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeśli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby przynajmniej jeden lokal mieszkalny.

Warunek ten dotyczy oboje małżonków.

  1. Jeżeli osoba ubiegająca się o wsparcie finansowe jest najemcą lokalu mieszkalnego bądź przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego musi się zobowiązać do:

– rozwiązania umowy i wyprowadzki z tego lokalu mieszkalnego;

– zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni i wyprowadzenia się z niego.

Jakie warunki musi spełniać mieszkanie, by kredytobiorca otrzymał wsparcie ze strony państwa?

  1. Powierzchnia mieszkaniowa nie może przekroczyć:
    a) 75m2 mieszkanie i 100m2 dom jednorodzinny;
    b) jeżeli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci 85m2 mieszkanie i 110m2 w przypadku domu jednorodzinnego.
  2. Mieszkanie musi być nowe i ma służyć na cele mieszkaniowe nabywcy.
  3. Na pomoc państwa może liczyć nabywca, jeżeli kupuje mieszkanie zlokalizowane na terytorium Polski.

 

Warunki, które ma spełniać kredyt/umowa kredytowa.

Kredyt może być udzielony tylko i wyłącznie na nabycie mieszkania w kwocie stanowiącej co najmniej 50 procent ceny zakupu mieszkania.

Jedyną akceptowana walutą jest polski złoty.

Umowa kredytu nie może być zawarta na okres krótszy niż 15 lat.

Nie każdy bank bierze udział w programie Mieszkanie dla młodych. Lista instytucji biorących udział w programie znajduje się na stronach BGK.

Tu możesz złożyć wniosek o kredyt:

Bank PKO Bank Polski

Bank PeKaO S.A.

Getin Bank

Alior Bank

Bank Ochrony Środowiska

Bank BGŻ

Bank Millenium

Eurobank

Deutche Bank

Bank Zachodni WBK

Od 02.01.2015r. wnioski będzie można składać też w

Credit Agricole

 

Na jaką wysokość dofinansowania mogą liczyć młodzi w programie Mieszkanie dla Młodych?

10% podstawowe

15% – nabywca, który w dniu złożenia wniosku wychowywał co najmniej jedno dziecko własne lub przysposobione

 

Sposób obliczania wysokości dofinansowania wkładu własnego.

Kwota ta będzie liczona jako procent (10% lub 15%) z kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, na której terenie jest położone mieszkanie. Wartość średnich wskaźników przeliczeniowych podawana jest na każdy kwartał przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Powierzchnia użytkowa brana pod uwagę przy wyliczaniu kwoty dofinansowania wkładu własnego jest nie większa niż 50m2.

 

Dodatkowe wsparcie finansowe, dla kogo?

Osoba uczestnicząca w programie Mieszkanie dla Młodych może skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w formie spłaty części kredytu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy ustanowienia bądź przeniesienia własności mieszkania z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka albo przysposobienie trzeciego lub kolejnego dziecka. Dofinansowanie przysługuje w wysokości 5% obliczona na zasadach wyliczenia dofinansowania w formie wkładu własnego, nie więcej jednak niż kwota pozostała do spłaty. Wniosek o dofinansowanie można składać w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dodatkowe wsparcie w formie spłaty części kredytu może zostać przyznane tylko raz.

 

Zasady udzielania i rozliczania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych

Wsparcie to jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który na bieżąco ogłasza w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) nazwy instytucji kredytujących, u których wraz z kredytem można złożyć wniosek dofinansowanie.

BGK prowadzi ewidencję nabywców, którzy skorzystali ze wsparcia, a także ewidencję dzieci w związku z udzieleniem wsparcia dodatkowego.

Wniosek o udzielenie wsparcia nabywca może składać do 30 września 2018 roku do BGK za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt.

Do wniosku o wsparcie kupujący musi załączyć wymagane przez ustawodawcę oświadczenia na piśmie.

Bank po pozytywnej weryfikacji przekazuje wniosek o dofinansowanie wkładu własnego do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku przez nabywcę.

Jeżeli Bank Gospodarstwa Krajowego pozytywnie zweryfikuje wniosek wpisuje nabywcę do prowadzonej ewidencji, o której wcześniej wspomniałam, a następnie przekazuje na konto bankowe instytucji kredytującej (banku) środki finansowe z tytułu dofinansowania wkładu własnego. Środki te BGK przekazuje 10, 20 i ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

Warto dodać, że w momencie, gdy osoba składająca wniosek o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytowej mogą przystąpić inne osoby: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha bądź teściowie osoby kupującej.

*** dane i załączone dokumenty są aktualne na dzień pisania artykułu ***

 

Dokumenty, z którymi warto się zapoznać:
* Ustawa o pomocy państwa a nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi z dnia 27 września 2013 roku.
MdM - powierzchnia użytkowa wyjaśnienia.
MdM - pomieszczenia przynależne wyjaśnienia.